top of page
Above the Clouds

Dzień dobry!

Poniżej znajdą Państwo Regulamin płatności w Vilda Clinic.

 

Płatnością z góry (opłatą rezerwacyjną) objęte są wszystkie wizyty online/telefoniczne, oraz wybrane wizyty stacjonarne*.

*Informację o konieczności zapłaty otrzymacie Państwo indywidualnie na podany numer tel. bądź email.

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

[ZASADY OGÓLNE]

 1. Regulamin określa zasady uiszczania opłaty rezerwacyjnej oraz opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne realizowane przez Vilda Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 roku 261, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000856633, posiadającą numer NIP: 7831823044 oraz REGON: 38684406100000, określaną dalej jako Vilda Clinic.

 2. Regulaminem objęte są następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych: (I) realizowane     w pomieszczeniach leczniczych Vilda Clinic, (II) w miejscu pobytu pacjenta, (III) w ramach teleporady. Regulaminem nie są objęte świadczenia zdrowotne udzielane w ramach umów jakie Vilda Clinic zawarła z odrębnymi podmiotami i pod warunkiem uzyskania skierowania pacjenta przez podmiot, z którym Vilda Clinic posiada zawartą umowę. Lista podmiotów z którymi Vilda Clinic posiada zawarte umowy na finansowanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik do regulaminu.

 3. Vilda Clinic nie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych (np. w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia).

 4. Świadczenia zdrowotne oraz opłata rezerwacyjna opłacane są przez pacjenta lub działającą w jego imieniu osobę (np. opiekuna prawnego). Świadczenia zdrowotne oraz opłata rezerwacyjna opłacane są zgodnie z obowiązującym w Vilda Clinic cennikiem usług.

 5. Świadczenia zdrowotne oraz opłata rezerwacyjna opłacane mogą być w kasie Vilda Clinic zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Świadczenia zdrowotne jak i opłata rezerwacyjna mogą być opłacone także za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego przez Vilda Clinic lub na rachunek bankowy Vilda Clinic. W przypadku skorzystania przez pacjenta lub działającą w jego imieniu osobę z sytemu płatności elektronicznych zasady płatności opisane zostały w odpowiednim regulaminie udostępnianym płacącemu przez podmiot obsługujący system płatności.

 6. Opłata rezerwacyjna stanowi wynagrodzenie Vilda Clinic z tytułu gotowości Vilda Clinic do udzielenia pacjentowi odpowiedniego świadczenia zdrowotnego w ustalonym terminie oraz miejscu.

[REZERWACJA WIZYT]

 1. Pacjent posiada możliwość rezerwacji wizyty (świadczeń zdrowotnych w szczególności w postaci porad lekarskich) poprzez (I) portal znanylekarz.pl, (II) telefonicznie, (III) pocztą elektroniczną lub SMS, (IV) osobiście w recepcji Vilda Clinic.

 2. Rezerwacja wizyty poprzez portal znanylekarz.pl odbywa się w oparciu o regulamin świadczenia usług dostępny na stronie https://www.znanylekarz.pl/regulamin

 3. Rezerwacja wizyty zostaje potwierdzona każdorazowo przez Vilda Clinic bądź poprzez przesłanie odpowiedniej informacji elektronicznej, SMS lub poprzez potwierdzenie terminu podczas rozmowy telefonicznej bądź osobistej.

 

[OPŁATA REZERWACYJNA]

 1. Rezerwacja wizyty (świadczeń zdrowotnych w szczególności w postaci porad lekarskich) może być uzależniona od uiszczenia przez pacjenta lub działającą w jego imieniu  osobę opłaty rezerwacyjnej. Pacjent lub działająca w jego imieniu osoba zostanie poinformowana o obowiązku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.

 2. Opłata rezerwacyjna wynosi równowartość opłaty za wizytę – według cennika. Nie uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym przez Vilda Clinic oznacza brak rezerwacji terminu wizyty.

 3. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna poza przypadkami wskazanymi w niniejszym regulaminie.

 4. W przypadku gdy pacjent lub działająca w jego imieniu osoba odwoła wizytę na co najmniej 24 godziny przed jej terminem, możliwy jest zwrot pełnej uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.  Możliwe jest zaliczenie uprzednio uiszczonej opłaty rezerwacyjnej na poczet nowego terminu wizyty. 

 5. W przypadku niemożliwości udzielania świadczenia zdrowotnego w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Vilda Clinic, gdy pacjent lub działająca w jego imieniu osoba zostanie  o powyższym poinformowana co najmniej 24 godziny przed jej terminem, uprzednio uiszczona opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet nowego terminu wizyty. Vilda Clinic uprawnione jest do jednokrotnej zmiany tego samego terminu wizyty na ww. warunkach.

 6. W przypadku niemożliwości udzielania świadczenia zdrowotnego w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Vilda Clinic, gdy pacjent lub działająca w jego imieniu osoba, zostanie poinformowana o powyższym w okresie krótszym niż wskazany w pkt. 14 pacjent lub działająca w jego imieniu osoba ma prawo:

 1. zaliczyć uprzednio uiszczoną opłatę na poczet nowej wizyty,

 2. zażądać zwrotu uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.

 1. W przypadku obowiązku zwrotu przez Vilda Clinic opłaty rezerwacyjnej zostanie ona zwrócona w formie odpowiadającej jej uiszczeniu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Vilda Clinic wniosku o zwrot  opłat rezerwacyjnej, chyba że we wniosku wskazano inną formę płatności.

 2. W przypadku gdy wizyta dojdzie do skutku opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet zapłaty ceny usługi udzielonej pacjentowi.

 3. Zgłoszenia dotyczące niniejszego regulaminu, w tym praw i obowiązków jak i zwrotów należy kierować na adres mailowy biuro@vildaclinic.pl lub numer telefonu 692 109 156 lub pisemnie na adres siedziby Vilda Clinic.

 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego udostępnienia w zakładzie leczniczym Vilda Clinic oraz na stronie www.vildaclinic.pl

Vilda Clinic - prywatne gabinety medyczne

bottom of page